تاریخچه نساجی

مهمترین بخش تاریخچه لباس به تاریخ منسوجات می رود.

انسانها مجبور بودند بافندگی ، ریسندگی و سایر تکنیکها و ماشینهای مورد نیاز را برای ساخت پارچه های مورد استفاده در لباس اختراع کنند

  • قبل از چرخ خیاطی ، تقریباً همه لباس ها محلی و دوخته شده بودند ،
  • در اکثر شهرها خیاطی و خیاطی وجود داشت که می توانستند وسایل منفرد لباس را برای مشتریان بسازند.
  • پس از اختراع چرخ خیاطی ، صنعت پوشاک آماده دست به کار شد

1400-10-27