نخستین لباس دوخته شده در تاریخ

  • تصور می شود که اولین لباس مونتاژ شده توسط انسان کرو مگون بوده است
  • یک تونیک از دو قطعه پوست حیوانات مستطیل شکل بوده است
  • این دو قطعه به هم و در یک طرف کوتاه با یک سوراخ برای سر ساخته شده است.
  • این پوشاک خشن بالای سر گذاشته شده بود و طول دوخته شده روی شانه ها گذاشته میشد
  • و باقی آن آویزان بود .
  • لباس با کمربند بسته می شد و یا اتصالات اضافی در طرفین قرار می گرفت تا لباس را روی بدن نگه داشته شود
  • این تونیک در تاریخچه لباس نحستین پیراهن بود که بشر توانست از آن برای دورانی استفاده کند

1400-10-27