منشا و تاریخچه لباس

  • اولین انسان شناخته شده برای ساختن لباس ، مرد نئاندرتال است
  •  به طرز چشمگیری پس از آن افت کرد
  • و مجموعه ای از عصر یخبندان را در مناطق شمالی اروپا و آسیا که مرد نئاندرتال در آن زندگی می کرد ایجاد کرد.
  • نئاندرتال ها با داشتن اندام های عضلانی جمع و جور که از گرمای بدن محافظت می کردند ، به خوبی با آب و هوای سرد روز خود سازگار بودند. اما این مغز بزرگ آنها بود که بهترین خدمات را به آنها می داد.

1400-10-27