تاریخچه لباس

اگر بخواهیم نگاهی دقیق به تاریخچه لباس و آنچه به به عنوان یک ساتر برای پوشاندن بدن انسانهای اولیه اشاره کنیم باید به دوران انسان نئاندرتال برویم . پوششی که در ابتدا میتوانسته است انسان های نئاندرتال را از سرما و گرمای شدید زمین بپوشاند تنها موی بدن آنها بوده است . و این تاریخ لباس از نخستین پوشاننده را تشکیل میداده است

1400-10-27